Wentylatory osiowe

WIELKOŚCI I ZAKRES WYDAJNOŚCI

Wentylatory osiowe firmy Wolter są produkowane zależnie od wymagań i sytuacji montażowych w różnych wykonaniach obudów w zakresie od 315 mm do 2000 mm średnicy. Osiągają one wydajności od 1.000 do 200.000 m3/h przy ciśnieniu statycznym do 1.500 Pa. Wyższe ciśnienia są wytwarzane poprzez szeregowe łączenie wentylatorów z wirnikami pracującymi przeciwsobnie.

OBUDOWA

Obudowy wentylatorów osiowych AXV/BXV są wytwarzane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Na obu końcach obudowy są wywinięte kołnierze, które posiadają wiercenia pod śruby na okręgu według DIN 24 154, szereg 2. Na obudowach długich (LH) montowana jest puszka z podłączeniami do przewodów elektrycznych. Dla silników posiadających urządzenie do okresowego smarowania, jest ono wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

W wentylatorach z obudową długą (LH) silnik i wirnik z łopatkami są całkowicie osłonięte. W wykonaniach z obudową krótką (SH) silnik wystaje częściowo poza obudowę.

WIRNIK

Montowane wirniki, piasty i łopatki są wykonywane z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Aerodynamiczne profile łopatek zapewniają wysoką sprawność i możliwie niski poziom hałasu. Konstrukcja piasty umożliwia bezstopniową regulację kąta natarcia łopatek podczas postoju wirnika. Możliwe są wentylatory z różną ilością łopatek, co powiększa zakres wydajności.

SILNIK

Wolter stosuje silniki elektryczne prądu przemiennego odpowiadające normie IEC 34-1, na żądanie również w wykonaniu EPACT. Silniki są całkowicie zamknięte, chłodzone poprzez obudowę i zabezpieczone przed zwarciem. Standardowo posiadają stopień ochrony IP55, klasę F według ISO. Na życzenie mogą być montowane silniki o wyższym stopniu ochrony, iskrobezpieczne (Ex) lub też o różnej ilości biegunów dla silników o dwóch lub trzech prędkościach obrotowych – dwubiegowe Dahlandera lub pierścieniowe. Możliwe są też wykonania przystosowane do specjalnych zastosowań, jak choćby użytkowanie na statkach morskich, w przemyśle spożywczym lub suszarnictwie. Stosowane łożyska są dobierane na przewidywaną żywotność według L 10.

POZYCJA ZABUDOWY I KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA

Wentylatory osiowe typoszeregu AXV/BXV mogą być bez problemu instalowane w różnych pozycjach. Pozycje zabudowy oraz możliwe kierunki przepływu strumienia powietrza, pokazane i oznaczone na rysunku, są wykonaniami standardowymi i należy je podawać w kodzie zamówienia. Przy zamówieniach bez podania tych danych są dostarczane wentylatory w wersji S.

Dla zastosowań z wymaganymi silnikami bryzgoszczelnymi kierunek przepływu strumienia powietrza należy podać obowiązkowo. Kierunek obrotów wentylatora i kierunek strumienia powietrza są oznakowane na obudowie za pomocą strzałek.

Przy doborze wentylatora na podstawie charakterystyk należy zwrócić uwagę, aby dobierać krzywą (dla danego kąta natarcie łopatek) leżącą powyżej wymaganego punktu pracy, możliwie w środkowej części przebiegu krzywej, tzn. dla największej sprawności wentylatora.

Jeśli punkt pracy znajdzie się w rejonie górnego końca krzywej, istnieje niebezpieczeństwo oderwania się strug powietrza. Obciążenia mechaniczne działające na łopatki wentylatora będą wówczas tak duże, że mogą doprowadzić do zniszczenia wirnika. Celem zapewnienia w pełni bezpiecznej pracy należy dobierać silnik o mocy nominalnej wystarczającej na pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na moc dla danego kąta natarcia łopatek, żeby w ten sposób wykluczyć ewentualne przeciążenie silnika.

Przykład doboru wentylatora

ŻĄDANY PUNKT PRACY

• strumień powietrza: 3,8 m3/s

• ciśnienie statyczne: 50 Pa

Przy wyznaczaniu przyrostu ciśnienia statycznego należy skorzystać z krzywej dynamicznych strat ciśnienia (krzywej, na której kończą się wszystkie charakterystyki dla poszczególnych kątów natarcia łopatek) czyli: 90 Pa ciśnienia dynamicznego + 50 Pa ciśnienia statycznego = 140 Pa ciśnienia całkowitego

• liczba obrotów wentylatora: 1.440 obr/min (silnik 4-biegunowy)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Na charakterystykach odpowiednich dla tego zakresu wydajności należy liniami prostymi zaznaczyć żądane wartości strumienia powietrza i i wzrostu ciśnienia. Z położenia punktu przecięcia tych prostych na wykresie wynikają następujące parametry wentylatora:

• Obroty wentylatora, liczba biegunów: 1.440 obr./min, (silnik 4-biegunowy)

• Kąt natarcia łopatek 20 stopni

• Sprawność wentylatora: 58%

• Całkowity poziom głośności: 87 dB

WYZNACZENIE WYMAGANEJ MOCY SILNIKA W PUNKCIE PRACY WENTYLATORA

Są dwie możliwości wyznaczenia potrzebnej mocy silnika:

1) Obliczenie zapotrzebowania na moc w punkcie pracy:

Moc silnika: 1,1 kW

2) Wyznaczanie mocy silnika z maksymalnego poboru mocy z tabeli zamieszczonej pod charakterystyką: 1,24kW

Moc silnika: 1,5 kW

Maksymalny pobór mocy dotyczy najgorszego przypadku poprzez krzywe wszystkich kątów natarcia łopatek dla danego wentylatora, t. zn. wentylatora o określonej średnicy i liczbie łopatek.

Przy składaniu zamówienia na wentylator należy przekazać następujące dane: • rodzaj obudowy, kierunek strumienia powietrza i pozycja zabudowy, • dokładny opis wentylatora zgodny z kodowaniem typu, • wydajność powietrza w m3/h i spręż statyczny wentylatora w Pa przy gęstości powietrza 1,2 kg/m3, • potrzebna moc silnika, • napięcie, częstotliwość i ilość faz podłączenia elektrycznego, • wymagane akcesoria. Kodowanie typu przy zamówieniach (aby powiększyć, kliknij na zdjęcie):

Przy instalowaniu wentylatora należy kierować się następującymi zasadami:

• Dla wentylatorów zasysających powietrze bezpośrednio z otoczenia lub wyrzucających powietrze bezpośrednio do otoczenia powinna zostać zachowana wolna przestrzeń i odstęp od innych elementów konstrukcji względnie instalacji przynajmniej 1,5 x średnicy wentylatora po stronie odpowiednio ssącej lub wyrzutu. Ponadto w takim przypadku należy stronę zasysającą powietrze z wolnej przestrzeni wyposażyć w dyszę wlotową (rys.1) redukującą turbulencje za łopatkami wentylatora, a wentylator z wyrzutem do wolnej przestrzeni w dyfuzor (rys.4).

• Wentylatory zabudowywane w instalacjach kanałowych powinny mieć zapewnione właściwe odstępy (1,5 x Ø) do takich elementów instalacyjnych jak kolanka, trójniki, tłumiki kulisowe, tłumiki rurowe z rdzeniem wewnętrznym itp. (rys.2). Połączenia elastyczne należy montować tak, aby tworzyły możliwie gładką powierzchnię dla przepływającego powietrza i nie wchodziły w światło przewodu wentylacyjnego (rys.3).

Niestosowanie się do powyższych zasad pociąga za sobą obniżenie nominalnej wydajności prawidłowo dobranego wentylatora spowodowane turbulencjami przepływu powietrza.

Aby powiększyć, kliknij na zdjęcie:
DANE KONTAKTOWE:

Wentoprodukt
ul. Toszecka 60
44-100 Gliwice

email: biuro@wentoprodukt.pl
tel: +48 32 331 34 24
fax: +48 32 72 97 653

Czy wiesz że...

... system sterowania oddymianiem strumieniowym oszczędza energię?

Partnerzy

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by IT Engineering